SV

Projektet är beläget i hjärtat av byn Flängan – ett före detta gruvområde med en lång historia av järnframställning. Byn är en idyllisk representation av arkitekturen på den svenska landsbygden: Enkla faluröda volymer med spröjsade fönster, tegelklädda sadeltak och träfasader med lockläkt. Den traditionella arkitekturen regleras numera i detaljerade lokala områdesbestämmelser som syftar till att bevara områdets karaktär.
Det nya huset ersätter den tidigare byggnaden på platsen, en vacker men nedgången timmerlada. Den nya byggnaden är inspirerad av ladan, inte enbart genom sin skala och rumssekvens men som en viktig del av bybilden. Projektet bevarar den tidigare ladans nocklinje och fortsätter sekvensen med byggnader längs grusvägen ned mot sjön Kalven.
Det nya huset organiserad kring ett centralt dubbelhögt rum för sociala aktiviteter, rekreation och matlagning. Skalan ger byggnaden ett robust utseende och en generös kvalitet i kontrast till dess traditionella exteriör. På vardera sidan om rummet är övriga funktioner såsom sovrum, badrum och tvättstugor ordnade i två våningar, med den övre våningen under sadeltaket och dess branta lutning på 34°.
Husets rumsliga sekvens är byggd som en enfilade som sträcker sig över hela dess längd. Denna utformning är en referens till områdets äldre timmerlador där samma rumsliga sekvens hade som syfte att skapa en naturlig ventilation genom byggnaden för hötorkning. I den nya volymen möjliggör denna sekvens inte bara effektiv ventilation utan också en serie oavbrutna siktlinjer genom hela huset, som skänker en känsla av transparens och översikt i kontrast till husets skala.

ENG

The project is located in the heart of the rural village of Flängan – a former mining area with a long history of iron production. The village is an idyllic representation of the architecture of the Swedish countryside: Simple Falu red volumes with mullion windows, tile-clad saddle roofs and wooden facades with rib flanges. This traditional architectural uniform is nowadays regulated in the local building code aiming to preserve the character of the area.
The new house replaces the previous building on the plot, a beautiful but run-down timber barn. The new dwelling is inspired by the barn, not only in terms of scale and spatial structure but also as an integral part of the village silhouette. The project preserves the position of the ridge line of the original building, continuing the sequence of volumes along the gravel road leading down to lake Kalven.
Spatially, the new dwelling provides a central double height room for social activities, recreation and cooking. Its scale lends the building a robust appearance and a generous quality in contrast to its traditional exterior. On each side of the double-height space, various functions such as bedrooms, bathrooms and utility rooms are arranged in two floors, with the upper one under the 34° pitched roof.
The spatial sequence of the house is built as a enfilade spanning the entire length of the house itself. This solution is a reference to the old barns of the area where the same spatial sequence was used in the seasonal process of the drying of hay. In the new volume, this sequence allows for efficient ventilation aswell as a series of uninterrupted sightlines throughout the house, creating a sense of transparency and overview in contrast to its scale.